Even geduld

Slaapgoed Verlinden icon Slaapgoed Verlinden logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout

Disclaimer

Algemene verkoopsvoorwaarden Slaapgoed Verlinden Webwinkel


1.    Begrippen

1.1. “Koper” : elke natuurlijke persoon die met Slaapgoed Verlinden in een contractuele verhouding van welke aard ook staat of komt te staan. Iedere “koper” verbindt er zich toe de producten van Slaapgoed Verlinden niet aan te kopen met de loutere bedoeling om deze door te verkopen.

1.2. “Consument” : iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen.

1.3. “Producten” : alle goederen en diensten die het voorwerp uitmaken van deze verkoopsovereenkomst. “Volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen of maatwerken” : goederen die niet standaard geprefabriceerd zijn en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument worden vervaardigd.

1.4. “Verkoopsovereenkomst” : iedere overeenkomst of contract waarbij de handelaar zicht ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of diensten te leveren aan de koper. Deze koper verbindt er zich op zijn beurt toe om de prijs daarvan te betalen.

1.5. Deze verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopsovereenkomsten tussen Slaapgoed Verlinden en de koper. De koper aanvaardt de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden, alsook alle andere rechten en plichten vermeld op de website vanaf het gebruik van de website, behoudens het geval van uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de koper en Slaapgoed Verlinden die uitdrukkelijk schriftelijk wordt opgesteld. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

1.6. Slaapgoed Verlinden behoudt zich het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen of orders. Wat betreft bestaande productorders of bestellingen zal een toekomstige wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden geen invloed hebben.

1.7. Toepasselijkheid van het recht : de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Slaapgoed Verlinden is gevestigd, zijn bevoegd.

 

2.    Verwerking persoonsgegevens

2.1. Slaapgoed Verlinden vindt het belangrijk om voorzichtig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Bij alle procedures nemen wij de actuele wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften in acht. Bezoek aan de Slaapgoed Verlinden website en Slaapgoed Verlinden webwinkel kan op elk ogenblik zonder persoonlijke gegevens te moeten meedelen.

2.2. De gegevens die de koper of bezoeker ons bezorgd voor offerten, bestellingen, vragen, zijn noodzakelijk voor de verwerking en de voltooiing van bestellingen of gelijk welke andere opdracht. Bij bestellingen wordt aan de koper gevraagd voor de volledige bezorging van noodzakelijke informatie. Onjuiste of valse persoonsgegevens worden door Slaapgoed Verlinden beschouwd als een inbreuk op de algemene voorwaarden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenkomst met de actuele wettelijke voorschriften ter zake.

 

3.    Sluiten van een overeenkomst

3.1. De voorstelling van onze producten op de webwinkel van Slaapgoed Verlinden is een vrijblijvende uitnodiging om goederen te bestellen, en, niet beschouwd als een bindend aanbod ten aanzien van de koper. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt, evenals de specifieke voorwaarden van toepassing te stellen voor een bepaald aanbod (beperkte geldigheidsduur). Deze specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd wordt. Slaapgoed Verlinden besteedt de grootste zorg met het plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, met inbegrip van de technische beschrijvingen die via de leveranciers van Slaapgoed Verlinden bekomen werden. Bepaalde karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en de beschrijvingen die weergegeven worden op de website of webwinkel.

3.2. Door een order te versturen doet de koper een bindende offerte voor het sluiten van een verkoopsovereenkomst. De offerte wordt door Slaapgoed Verlinden aanvaard bij levering van de goederen. De koper ontvangt een bevestigingsmail dat naar het opgegeven mailadres wordt verzonden, wat voor Slaapgoed Verlinden nog geen aanvaarding van de offerten betekent. Het documenteert alleen dat de bestelling bij Slaapgoed Verlinden is toegekomen.

3.3. Het is Slaapgoed Verlinden vrij te beslissen dit order te aanvaarden en uit te voeren. Indien dit niet kan uitgevoerd worden, dan wordt dit aan de koper direct meegedeeld. Indien Slaapgoed Verlinden een ander vervangend product kan voorstellen zal de koper hierover meegedeeld worden. Indien de koper dit weigert, dan zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

3.4. De partijen erkennen uitdrukkelijk, volgens de wetten van het Economisch Recht, dat electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Slaapgoed Verlinden kan gebruik maken van alle electronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.

3.5. De datum van de bevestigingsmail is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst. 

3.6. Slaapgoed Verlinden verkoopt aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder, en, alleen in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in de handel.

 

4.    Prijzen

4.1. Alle prijzen, op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst, zijn van toepassing, uitgedrukt in euro en inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk meegedeeld aan de koper.

4.2. De koper betaalt de prijzen die zijn meegedeeld door Slaapgoed Verlinden, conform punt 2. van de algemene voorwaarden. Fouten, kennelijk en overduidelijk in de prijsopgave (bijvoorbeeld abnormale en of onjuiste hoeveelheden of prijszetting) kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Slaapgoed Verlinden worden aangepast. De koper wordt hiervan op de hoogte gebracht. Klachten omtrent de prijszetting moet binnen de 5 (vijf)kalenderdagen duidelijk en schriftelijk bekend worden aan Slaapgoed Verlinden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

4.3. Verkoopsprijzen kunnen door leveranciers op elk ogenblik gewijzigd worden, die Slaapgoed Verlinden dan aanpast aan de opgemaakte prijzen. De verkoopsprijzen die vermeld staan op het moment van de overeenkomst zullen dan gelden. Indien taksen en BTW gewijzigd worden op het moment van de overeenkomst, dan zal deze extra meerkost aangerekend worden.

5.    Betalingsvoorwaarden

5.1. Elke (online)betaling wordt door een beveiligde transactie in principe volledig en onmiddellijk verhandeld, op het ogenblik dat het order door de koper wordt geplaatst. Slaapgoed Verlinden aanvaard volgende betalingsmogelijkheden : Bancontact - Visa – Mastercard. Verwerking verloopt via MultiSafepay

5.2. Kortingsbonnen worden enkel in het verkoopspunt van Slaapgoed Verlinden aanvaard en gelden niet voor overeenkomsten op afstand.

5.3. Geschenkbonnen van Slaapgoed Verlinden kunnen als betaalmiddel gebruikt worden.

5.4. De betaal- en creditcardgegevens worden enkel gebruikt voor de betalingstransacties en worden nooit vrijgegeven aan andere partijen.

5.5. Slaapgoed Verlinden stelt haar leveringsverplichting uit tot de volledige ontvangst van het door de koper verschuldigde bedrag. Zolang de volledige betaling niet voldaan is, blijven de goederen eigendom van Slaapgoed Verlinden, ongeacht of de levering uitgevoerd is of niet.

 

6.    Leveringsmodaliteiten

6.1. Een bestelling wordt spoedig opgevolgd en verwerkt. In principe dient een bestelling binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling verzonden te worden, tenzij anders overeengekomen. De koper wordt ingeval van specialiteiten, maatwerken, overmacht e.d. op de hoogte gebracht van mogelijke afwijkende leveringstermijnen. Wanneer Slaapgoed Verlinden niet kan leveren binnen de overeengekomen leveringstermijnen, dan heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. In geval van beëindiging zal Slaapgoed Verlinden de betaalde bedragen terugstorten aan de koper. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanleiding tot een (schade)vergoeding.

6.2. Wanneer het bestelde artikel niet op voorraad is, zal dit worden aangegeven wanneer het artikel terug ter beschikking is. De leveringstermijn begint te lopen als de artikels op voorraad is. Slaapgoed Verlinden doet voor de levering beroep op diensten van betrouwbare externe partijen, of, indien afgesproken met de klant, levert aan huis. Slaapgoed Verlinden neemt geen verantwoordelijkheid voor de levering die te laat komt of voor een bestelling die verloren raakt door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Bij klachten of opmerkingen van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt per kerende een onderzoek bij de vervoerder ingesteld. Dit kan een aantal dagen in beslag nemen, waarbij terugbetaling of opnieuw verzenden niet kan worden gerealiseerd.

6.3. De koper draagt de verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken, in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangestelde partij. Er is sprake van levering zodra de bestelde artikels één keer zijn aangeboden. Indien de aangeboden levering ongunstig is door de afwezigheid, een tekortkoming van de koper of de door de koper aangestelde partij, dan zijn de kosten van een nieuwe aanlevering(en) volledig voor de koper.

6.4. Slaapgoed Verlinden draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de artikels tot op het moment van de eerste levering. Het risico van de producten gaat over op de koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelling in ontvangst neemt. In principe wordt elke levering ondertekend, maar een ontbreken aan een ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 

7.    Eigendomsvoorbehoud

Tot het (factuur-)bedrag volledig is voldaan, blijven de goederen eigendom van Slaapgoed Verlinden.

 

8.    Garanties

8.1. Tenzij anders overeengekomen, gelden de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Indien de koper een gebrek vaststelt, dan kan hij beroep doen op de garantiebepaling. Afhankelijk van het artikel is dat een vervanging, herstel of terugbetaling. Het bedrag van een terugbetaling/vergoeding kan nooit groter zijn dan het aan de koper gefactureerde bedrag.

8.2. Zodra de koper of een door de koper aangewezen derde partij de bestelling ontvangt, is de ontvanger verplicht om de producten nauwkeurig te onderzoeken. Bij zichtbaar gebrek, en uiterlijk waarneembaar door de ontvanger, kan hij hiervoor klacht indienen. De klacht moet uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk overgemaakt worden aan Slaapgoed Verlinden, dit binnen 7 kalenderdagen na levering aan de koper of een door de koper aangewezen derde partij.

8.3. De gebrekkige product(en) dienen in originele staat (met hun verpakking, documentatie en alle toebehoren, vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs, terug te worden verzonden naar Slaapgoed Verlinden. De terugzending gebeurt op risico van de koper, evenals de kosten verbonden aan de verzending voor rekening van de koper. Deze terugzending gebeurt ten laatste binnen de 7 kalenderdagen na de communicatie van de klacht.

8.4. De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijk of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper met inbegrip van onoordeelkundig of verkeerd gebruik en onderhoud, blootstelling aan vocht, vuur, e.d. andere externe oorzaken. De koper kan zich steeds tot Slaapgoed Verlinden kosteloos wenden voor was- en onderhoudtips.

 

9.    Herroepingsrecht

9.1. De koper beschikt over een herroepingsrecht zoals omschreven in Economisch Recht. Een consument kan op basis van het herroepingsrecht binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of bestelling, afzien van de koop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of de opgave van een motief van weigering.

9.2. Bij de correcte toepassing van het herroepingsrecht zal Slaapgoed Verlinden de koper terugbetalen, binnen de veertien (14) kalenderdagen. De terugbetaling gebeurt in principe door hetzelfde betalingsmiddel, tenzij anders overeengekomen. Kosten die verbonden zijn aan de levering, die afwijken van de standaard leveringswijze, worden niet terugbetaald.

9.3. Het herroepingsrecht geeft geen toepassing in volgende gevallen :

9.3.1.      Dienstovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de koper, en, mits de koper heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (art. VI53.1 Wetboek Economisch Recht).

9.3.2.      De levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn (art. VI53.3 Wetboek Economisch Recht).

9.3.3.      De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (art. VI53.5 Wetboek Economisch Recht).

9.3.4.      De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (art. VI53.6 Wetboek Economisch Recht).

9.4. De consument die beroep doet op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk meedelen aan Slaapgoed Verlinden. Deze mededeling moet bij Slaapgoed Verlinden toekomen binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf :

-         de dag van ontvangst van de goederen (verkoopsovereenkomst).

-         de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten inzake dienstverlening (dienstovereenkomst).

-         Verplicht te vermelden van :

o  Volgende drie data : de datum van bestelling, de datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt.

o  Naam en adres van de koper.

o  Handtekening van de koper.

9.5. De koper dient de producten binnen de veertien (14) dagen na de mededeling terug te sturen naar Slaapgoed Verlinden, door een erkende vervoerder. In alle gevallen zal de koper de kosten en het risico van het vervoer dragen. Zolang er geen bewijs van terugzending is geleverd door de koper heeft Slaapgoed Verlinden het recht om de terugbetaling op te schorten.

9.6. Indien de producten aangetast zijn door waardeverminderingen (onachtzaam behandelen van de goederen, dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen), zal de koper hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Slaapgoed Verlinden is gerechtigd om dit in verhouding in rekening te brengen bij de terugbetaling.

9.7. Indien de koper de bovenstaande voorwaarden niet voldoet, dan zal er sprake zijn van onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval worden de goederen teruggestuurd naar de koper, voor eigen rekening en risico van de koper. Slaapgoed Verlinden verbindt er zich toe haar beweegreden duidelijk naar de koper kenbaar te maken.

 

10.Overmacht

Omstandigheden onafhankelijk van haar wil of de gedeeltelijke verhindering om haar verplichtingen na te komen tegenover de koper, valt onder overmacht. In dat geval is Slaapgoed Verlinden niet gehouden haar verplichtingen tegenover de koper na te komen, de verplichtingen krijgen een opschorting voor de duur van de overmacht.

 

11. Intellectuele eigendom

De getoonde producten, handelsnamen en aanverwanten (waaronder ook teksten, grafieken, illustraties,..) vallen onder het eigendomsrecht. De omschrijvingen zijn weergegeven door onszelf of door de leveranciers van Slaapgoed Verlinden. Alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwanten betreffende producten, handelsnamen blijven behouden bij Slaapgoed Verlinden. Hieronder worden verstaan : auteur-, merk-, tekening-, modellenrecht en of andere eigendomsrechten. Concepten, know-how (technisch, commercieel, intellectueel), ook niet-octrooieerbaar, vallen hieronder. Het is de koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals hier bedoeld, tenzij het louter om het privé-doeleinden van het product zelf.

 

12. Beperking van aansprakelijkheid

Slaapgoed Verlinden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan software- en computerinfrastructuur en aanverwante verbindingen.

Stationsstraat 49B-9100 Sint-Niklaasinfo@slaapgoedverlinden.beSlaapgoed Verlinden+32 3 766 69 60BE 0477.745.0982 WEBSITE